הקצאת מקומות חנית נכים למקורבים – בניגוד לקריטריונים של רשות תמרור עירונית

תאריך : 26/08/2008
אל:
מבקר המדינה
היועץ המשפטי לממשלה
שר הפנים
מנכ"ל משרד הפנים
מבקר משרד הפנים
יועמ"ש משרד הפנים
המפקח הארצי על הבחירות משרד הפנים
מנהלת מחוז ת"א משרד הפנים
מבקר עיריית גבעתיים
יועמ"ש עיריית גבעתיים

ג.א.מ.נ.

הנדון: הקצאת מקומות חנית נכים למקורבים – בניגוד לקריטריונים של רשות תמרור עירונית

א. הח"מ בתוקף תפקידו כיו"ר רשות תמרור עירונית הביא לאישור רשות התמרור העירונית, לפני כשנה, קריטריונים אחידים ושוויוניים להקצאת מקום חניה שמור לנכים.

ב. ראש העירייה משיקוליו הוא, סרב להביא קריטריונים אלה לאישור מועצת העיר.

ג. הח"מ התפטר מועדה למתן מקומות חנייה לנכים לפני כחודש וחצי, להלן העתק ממכתב ההתפטרות.

ד. מאז ההתפטרות החל ראש העירייה בהקצאת מקומות חנייה שמורים ל"נכים" שאינם עומדים בקריטריונים.

ה. אודה לכם על חקירת העניין בדחיפות עוד טרם הבחירות.

בכבוד רב,
______________
אלי סמוכה עו"ד,
חבר מועצת העיר גבעתיים