15/8/2011

לכבוד:

שר הפנים

שר הבריאות

שר המשפטים

הנדון: הצעה לשינוי חיקוק בעניין רישוי עסקים

  1. מזה שנים אני מנסה לפעול לשינוי חיקוקים בעניין רישוי עסקים.

2. נחשפתי לעוולות מצמררות בהם התעמר הממסד בבעלי עסקים תמימים במקומות שונים במדינה תוך שהוא חוסה בצל חיקוקים וסמכויות בלתי מוגבלות.

3. כיהנתי מאז שנת 1988 ועד 2008 במועצת העירייה בגבעתיים, כאשר חלק מהתקופה כיהנתי כסגן ראש העירייה וחבר ועדת רישוי עסקים. כמו כן ניהלתי עסק טעון רישוי כ-20 שנים.

4. לדעתי יש להוסיף לתקנות:

א. הקמת ועדת ערר על החלטות משרד הבריאות והעירייה בעניין תנאים לרישיון עסק.

ב. משרד הבריאות והעירייה יתנו שירות בתשלום והנחיות בכתב לפני פתיחת עסק טעון רישוי, והנחיות אלה יחייבו את נותניהם וזאת כפי שבקשה למידע להיתר מחייבת את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

ג. מתן רישיון זמני גם אם המבנה לא מתאים להיתר הבניה, וליתן רישיון עסק לפי מבנה קיים, מותנה בכך שיצורף לבקשה אישור מהנדס קונסטרוקציה.

ד. להקים ועדת ערר להחלטות העירייה ומשרד הפנים כפי שנעשה לעניין החלטות כיבוי אש.

ה. לבטל את החיקוק המחייב בהגשת בקשה חדשה לרישיון עסק בעת החלפת בעלים.

ו. מתן היתר זמני לסגירות חורף המותנה באישור מהנדס קונסטרוקציה בלבד.

ז. להפחית לפחות ב30% את הדרישות לגודל העסק והמחסן. הדרישה היום 34 מ"ר.

ח. להפחית דרישות לגובה תקרה ל2.20 מ' במקום 2.70 מ'.

5. אשמח להשתתף כחבר בוועדה ציבורית שתכין את השינויים הדרושים.

העתק ראשי ערים

                                                                          בברכה, אלי סמוכה עו"ד