התנועה האזרחית חברתית הארצית בראשות עו"ד אלי סמוכה

לכב' שר הפנים חה"כ אריה דרעי                                   26/3/2017

שר הבריאות חה"כ הרב יעקב ליצמן

הנדון: הצעה לשינוי חיקוק בעניין רישוי עסקים והגבלת פעולות המאכרים ברשויות

 • מזה שנים אני מנסה לפעול לשינוי חיקוקים בפרק מא: עסקים, תקנות רישוי עסקים(תנאים תברואה נאותים לבתי אוכל).
 • נחשפתי לעוולות מצמררות בהם התעמר הממסד בבעלי עסקים תמימים במקומות שונים במדינה  תוך שהוא חוסה בצל חיקוקים וסמכויות בלתי מוגבלות.
 • כיהנתי במועצת העירייה בגבעתיים משנת 1988 ועד 2008 כאשר בחלק מהתקופה כיהנתי כסגן ראש העירייה. כמו כן ניהלתי עסק טעון רישוי כ 20 שנים.
 • השינויים המבוקשים בתקנות ובחוק רישוי עסקים:
 • הקמת ועדת ערר על החלטות משרד הבריאות והעירייה בעניין עמידה בתנאים לרישיון עסק.
 • ועדת ערר תתכנס תוך שבוע מיום הגשת הערר.
 • משרד הבריאות והעירייה יתנו שירות בתשלום והנחיות בכתב לפני פתיחת עסק טעון רישוי, הנחיות אלה יחייבו את נותניהן, להלן: מידע להיתר.
 • בועדות משנה לתכנון ובנייה ברשויות המקומיות חייבו בחקיקה מתן מידע על היתר וזאת כדי לנסות ולשמור על טוהר המידות ברשויות המקומיות.
 • בקשה למידע להיתר מחייבת את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ותחייב את העיריות ומשרד הפנים.
 • מתן רישיון זמני גם אם המבנה לא מתאים להיתר הבניה, וליתן רישיון עסק לפי מבנה קיים, מותנה בכך שיצורף לבקשה אישור מהנדס קונסטרוקציה.
 • להקים ועדת ערר להחלטות העירייה ומשרד הפנים כפי שנעשה לעניין החלטות כיבוי אש.
 • לבטל את החיקוק המחייב בהגשת בקשה חדשה לרישיון עסק בעת החלפת בעלים.
 • מתן היתר זמני לסגירות חורף המותנה באישור מהנדס קונסטרוקציה בלבד.
 • לבטל את הדרישה לקיומו של מחסן בעסקי מזון. עסק שיהיה לו צורך במחסן ידאג לכזה, ואין סיבה לחייב את כלל עסקי המזון בקיום מחסן.
 • להפחית דרישות לגובה תקרה ל2.20 מ'
 • אשמח להשתתף כחבר בוועדה ציבורית שתכין את השינויים הדרושים.
 • קביעת תקנות לרישוי מגישי בקשות, זאת כדי לצמצם סחיטת בעלי עסקים ע"י מאכרים הפורחים בחלק ממסדרונות מח' רישוי עסקים ברשויות המקומיות.
 • להגביל האפשרות למתן צו סגירה לעסקים.
 • אודה לך על התייחסותך.

                                                                             אלי סמוכה עו"ד